Regulamin

Regulamin serwisu PROrankingi.pl

Poniżej znajduje się regulamin obowiązujący od dnia 17.02.2023.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem serwisu jest Łukasz Proszek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Łukasz Proszek Copywriting”, Mników 647, 32-084 Mników, NIP: 6762374558.
 2. Kontakt w sprawach dotyczących serwisu jest możliwy pod adresem redakcja@prorankingi.pl.
 3. Serwis jest ogólnodostępny w internecie.
 4. Zawartość serwisu tworzą teksty, zdjęcia lub inne multimedia. Zawartość serwisu nie stanowi indywidualnego poradnictwa lub doradztwa w jakimkolwiek zakresie. Wszelkie opinie tworzące zawartość serwisu są subiektywnymi przekonaniami autorów.
 5. Przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest bez konieczności podawania danych osobowych.
 6. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu, pozwalającego przeglądać strony internetowe i obsługującego technologię plików cookies.
 7. Korzystanie z Serwisu nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek płatności pieniężnych. Administrator monetyzuje działalność Serwisu poprzez różnego rodzaju współprace reklamowe.
 8. Serwis stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną pozwalającą użytkownikowi serwisu zapoznawać się z jego zawartością lub dodawać komentarze dotyczące wybranej zawartości.
 9. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną na podstawie umowy zawieranej poprzez rozpoczęcie korzystania przez użytkownika z serwisu. Korzystając z serwisu, użytkownik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego regulaminu. Administrator nie wprowadza dodatkowego mechanizmu akceptacji regulaminu przez użytkownika z uwagi na fakt, że korzystanie z serwisu jest możliwe bez rejestracji lub wypełniania jakichkolwiek innych formularzy, w ramach których możliwe byłoby odebranie oświadczenia o akceptacji regulaminu.
 10. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora serwisu, zaprzestając korzystania z serwisu.
 11. Korzystanie z serwisu obarczone jest ogólnym ryzykiem związanym z korzystaniem z internetu. Administrator serwisu rekomenduje użytkownikom korzystanie z odpowiedniego oprogramowania antywirusowego oraz dbałość o prywatność połączenia internetowego.
 12. Administrator serwisu uprawniony jest do prowadzenia prac technicznych lub konserwacyjnych związanych z serwisem, które mogą skutkować czasową niedostępnością serwisu.
 13. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników serwisu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści poprzez formularze dostępne w serwisie.
 14. Reklamacje związane z serwisem można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@prorankingi.pl, określając przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Administrator serwisu rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni liczonego od dnia doręczenia reklamacji.
 15. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu oraz korzystania z plików cookies lub innych podobnych technologii śledzących opisane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.prorankingi.pl/polityka-prywatnosci/.
 16. Administrator serwisu jest uprawniony do modyfikowania niniejszego regulaminu z ważnych powodów, takich jak konieczność dostosowania regulaminu do zmian w przepisach prawa, zmian technologicznych, zmian w serwisie, zmian biznesowych związanych z oczekiwaniami administratora lub użytkowników co do serwisu. Zmiana regulaminu ogłaszana jest poprzez publikację zmienionego regulaminu w serwisie. Użytkownik może uzyskać wgląd do wszystkich archiwalnych wersji regulaminu.

§2. Współprace reklamowe i linki afiliacyjne

 1. Treści dostępne w serwisie mogą być związane z różnego rodzaju współpracami reklamowymi.
 2. Każda treść związana ze współpracą reklamową jest oznaczana poprzez stosowną informację.
 3. Współprace reklamowe nie mają wpływu na niezależność i bezstronność opinii zawartych w treściach publikowanych w serwisie, chyba że co innego wynika wprost z informacji, o której mowa w § 2 ust. 2 regulaminu. W szczególności, reklamodawcy nie mają wpływu na treści publikowane w serwisie, nie określają wymogów co do ostatecznego kształtu i formy publikacji.
 4. Większość współprac reklamowych opiera się na linkach afiliacyjnych. Administrator serwisu otrzymuje prowizję od każdego zakupu dokonanego po kliknięciu w link afiliacyjny.
 5. Linki afiliacyjne mogą pochodzić od sieci afiliacyjnych lub bezpośrednio od sprzedawców produktów, z którymi administrator serwisu współpracuje. Pochodzenie linku afiliacyjnego jest określone w informacji, o której mowa § 2 ust. 2 regulaminu.

§3. Komentarze

 1. Pod wybranymi treściami w serwisie istnieje możliwość dodawania komentarzy przez użytkowników. Administrator serwisu decyduje, które treści objęte sa możliwością komentowania.
 2. Dodanie komentarza wymaga podania przynajmniej nazwy użytkownika oraz adresu e-mail, prz
 3. Zakazane jest dodawanie komentarzy:
  • na temat produktów lub usług, z których użytkownik nie korzystał lub których nie nabył,
  • na zamówienie innych podmiotów, w szczególności za wynagrodzeniem,
  • naruszających dobra osobiste, prawa autorskie lub inne prawa podmiotów trzecich,
  • zawierających nierzetelne lub niesprawdzone informacje,
  • agresywnych, obraźliwych, nienawistnych itp.,
  • stanowiących kryptoreklamę,
  • z wykorzystaniem automatycznych systemów dodających komentarze, botów itp.
 4. Dodając komentarz, użytkownik udziela administratorowi serwisu nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na rozpowszechnianie komentarza w serwisie. Jeżeli do podanego w formularzu dodania komentarza adresu e-mail przypisane jest zdjęcie profilowe, licencja dotyczy również tego zdjęcia i obejmuje wizerunek, jeżeli takowy znajduje się na zdjęciu.
 5. Dodawane komentarze nie są automatycznie publikowane. Administrator serwisu weryfikuje komentarze przed ich publikacją i może odmówić publikacji komentarza niezgodnego z regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami. Administrator jest również uprawniony do moderacji opublikowanych komentarzy.
 6. Jeżeli użytkownik uważa, że opublikowany w serwisie komentarz jest niezgodny z regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami, może przesłać do administratora serwisu stosowne zgłoszenie, na adres redakcja@prorankingi.pl. Administrator rozpatruje zgłoszenia w terminie 14 dni liczonym od dnia doręczenia zgłoszenia.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć lub zmodyfikować dodany przez siebie komentarz, wysyłając w tej sprawie wiadomość e-mail na adres redakcja@prorankingi.pl.

§4. Prawa autorskie

 1. Pośród treści zawartych w serwisie znajdują się utwory korzystające z ochrony prawa autorskiego.
 2. Korzystanie z utworów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty bez zgody podmiotów uprawnionych może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Administrator serwisu lub inny podmiot uprawniony może udzielić użytkownikowi serwisu licencji na korzystanie z utworów, o których mowa powyżej, w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty. W celu uzyskania takiej licencji konieczny jest uprzedni kontakt pod adresem redakcja@prorankingi.pl i ustalenie zasad licencji.